Uticaj procjene fer vrijednosti nekretnina, postroenja i opreme na finansijski položaj preduzeća u skladu sa MRS 16

  • Home
  • Portfolio
  • Uticaj procjene fer vrijednosti nekretnina, postroenja i opreme na finansijski položaj preduzeća u skladu sa MRS 16
Naučni radovi

Uticaj procjene fer vrijednosti nekretnina, postroenja i opreme na finansijski položaj preduzeća u skladu sa MRS 16

Međunarodni računovodstveni standard 16 se primjenjuje u računovodstvenom obuhvatanju nekretnina, postrojenja i opreme, osim ako se nekim drugim standardom ne zahtijeva ili dopušta drugačiji računovodstveni postupak i tretman.

5_-_fair_market_value

Rezime

Osnovna pitanja računovodstvenog obuhvatanja nekretina, postrojenja i opreme su sljedeća: priznavanje sredstava, utvrđivanje knjigovodstvene vrijednosti sredstava, odnosno početno priznavanje, vrednovanje nakon početnog priznavanja, naknadna ulaganja, amortizacija, priznavanje gubitaka od umanjenja vrijednosti, prestanak priznavanja (povlačenje iz upotrebe i rashodovanje) i objelodanjivanje.

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X