Naučni i istraživački radovi

 • Home
 • Naučni i istraživački radovi

Naučni i istraživački radovi

Na ovoj stranici prikazani su pojedini naučni radovi, dok opširnije podatke o drugim radovima možete dobiti putem naših kontakt informacija. 

Ostali radovi:

 • Janjić, D., Primjena CAPM modela prilikom određivanja cijene akcijskog kapitala u Republici Srpskoj, Acta Economica 19, Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2013.
 • Janjić,   D., Mogućnost primjene portfolio teorije na tržištima kapitala Srednje i Jugoistočne Evrope, Financing 03/13, Banja Luka, 2013.
 • Janjić, D., Banjalučka berza: kritički osvrt na tržište kapitala Republike Srpske, Finrar 10/13, Banja Luka, 2013.
 • Janjić, D., Procjenjivanje tržišne vrijednosti opcija primjenom binomnog modela, Financing 01/14, Banja Luka, 2014.
 • Janjić, D., Praktični okvir Blek-Šolsovog modela vrednovanja evropske kol opcije: ekonomska i matematička interpretacija, Acta Economica 21, Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2014.
 • Janjić, D., Fundamenalna analiza u funkciji vrednovanja akcija preduzeća u Republici Srpskoj, Finrar 5/15, Banja Luka, 2015.
 • Janjić, D., Primjena modela vrednovanja kapitalne aktive u funkciji određivanja očekivanih prinosa preduzeća na tržištu kapitala Republike SrpskeActa Economica 24, Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2016.
 • Radivojac, G. i Janjić D., Adekvatnost funkcionisanja berzanskog sistema trgovanja na nerazvijenim finansijskim tržištimaZbornik radova 11. Međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanja SRRRS, Teslić, 2016,
 • Radivojac, G. i Janjić D., Uticaj fundamentalnih pokazatelja poslovanja na kretanje cijena akcija preduzeća na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti, Zbornik radova 11. Kongresa SRRCG, Bečići, 2016,
 • Janjić D., Vrednovanje konvertibilnih obveznica, Zbornik radova 12. Međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanja SRRRS, Teslić, 2017,
 • Radivojac, G. i Janjić D., Finansijska perspektiva Elektroprivrede Republike Srpkse, Zbornik radova 21. Međunarodnog kongresa računovodstvene i revizorske profesije republike Srpske, Teslić, 2017,
 • Radivojac, G. i Janjić D., Model vrednovanja kapitalne aktive u funkciji određivanja očekivanih prinosa na tržištu kapitala Crne Gore, Zbornik radova 12. Kongresa SRRCG, Bečići, 2017,
 • Janjić D., Primjena modela diskontovanja dividendi prilikom određivanja cijena akcija na tržištu kapitala, Zbornik radova 22. Međunarodnog kongresa računovodstvene i revizorske profesije republike Srpske, Teslić, 2018,
 • Radivojac, G. i Janjić D., Komparativna analiza prinosa prilikom ulaganja u obveznice na tržištu kapitala Crne Gore i Republike Srpske, Zbornik radova 13. Kongresa SRRCG, Bečići, 2018,
 • Radivojac, G. i Janjić D., Dometi optimizacije strukture kapitala u cilju poboljšanja finansijskog položaja preduzeća u Republici Srpskoj, Zbornik radova 14. Međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanja SRRRS, Teslić, 2019

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X