Primjena modela vrednovanja kapitalne aktive u funkciji određivanja očekivanih prinosa preduzeća na tržištu kapitala Republike Srpske

  • Home
  • Portfolio
  • Primjena modela vrednovanja kapitalne aktive u funkciji određivanja očekivanih prinosa preduzeća na tržištu kapitala Republike Srpske
Naučni rad

Primjena modela vrednovanja kapitalne aktive u funkciji određivanja očekivanih prinosa preduzeća na tržištu kapitala Republike Srpske

Nakon što je Heri Markovič (engl. Harry Markowitz) postavio prve temelje razvoja portfolio teorije, Viliam Šarp (engl. William Sharpe), Džon Lintner (engl. John Lintner) i Jan Mosin (engl. Jan Mossion) su početkom 60–ih godina 20. vijeka razvili model vrednovanja kapitalne aktive (engl. Capital Asset Pricing Model – SARM).

rs

Rezime

Nakon što je Heri Markovič (engl. Harry Markowitz) postavio prve temelje razvoja portfolio teorije, Viliam Šarp (engl. William Šarpe), Džon Lintner (engl. John Lintner) i Jan Mosin (engl. Jan Mossion) su početkom 60–ih godina 20. vijeka razvili model vrednovanja kapitalne aktive (engl. Capital Asset Pricing Model – SARM). Prvi put ga je predstavio Viliam Šarp objavljivanjem rada pod nazivom „Model vrednovanja kapitala: teorija tržišne ravnoteže u uslovima rizika” (engl. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk), koji je 1990. godine dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju.

Model vrednovanja kapitalne aktive omogućava precizno predviđanje odnosa između rizika i prinosa odgovarajućeg finansijskog instrumenta. Na razvijenim tržištima kapitala investitori ga često koriste prilikom izračunavanja očekivane stope prinosa odgovarajućeg finansijskog instrumenta. Takođe, model se može koristiti i u druge svrhe, a sve u cilju da investitorima olakša donošenje važnih poslovnih odluka.

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X