Analiza sistemskog rizika Elektroprivrede Republike Srpske

  • Home
  • Portfolio
  • Analiza sistemskog rizika Elektroprivrede Republike Srpske
Naučni radovi

Analiza sistemskog rizika Elektroprivrede Republike Srpske

Promjene kamatnih stopa, javna potrošnja, cijena nafte, devizni kursevi i ostali makroekonomski događaji utiču na skoro sve kompanije i njihove prinose.

risk

Rezime

U tom kontekstu, možemo procijeniti uticaj makroekonomskih promjena prateći stopu prinosa na tržišni portfolio. Ako je tržište određenog dana u porastu, onda neto uticaj makroekonomskih promjena mora biti pozitivan. Znamo dauspjeh tržišta odražava samo makroekonomske događaje, jer se događaji specifični za određene kompanije, odnosno nesistemski rizik, može eliminisati kroz proces efikasne diversifikacije. U okviru ovog rada, naš zadatakje definisati i izmjeriti sistemski rizik svih zavisnih preduzeća koja ulaze u sastav Elektroprivrede Republike Srpske i ispitati njegov uticaj na cijenu kapitala i vrijednost zavisnih preduzeća MH Elektroprivrede Republike Srpske.

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X