Centralno bankarstvo i provođenje monetarne politike

  • Home
  • Novosti
  • Centralno bankarstvo i provođenje monetarne politike

Više informacija o ovome radu možete da nađete na ovom linku.  U nastavku slijedi odlomak iz rada.

Monetarnu ili monetarno-kreditnu politiku čine mjere koje provodi država da bi uticala na ekonomsku aktivnost, a sredstva kojima se država tom prilikom služi obuhvataju, prije svega, kontrolu ponude novca, ponude kredita i kontrolu kretanja kamatne stope.3 Centralna banka, kao državni organ zadužen za monetarnu politiku, predstavlja najvažnijeg učesnika na finansijskom tržištu. Akcije centralne banke utiču na kamatne stope, količinu kredita i novčanu masu, a što neposredno utiče kako na finansijsko tržište, tako i na ukupnu proizvodnju i inflaciju.

Za razumijevanje uloge centralne banke i efekata primjene instrumenata monetarne politike na finansijskim tržištima, ali i društvu kao cjelini, potrebno je uočiti kako centralna banka funkcioniše, ko kontroliše centralnu
banku i ko određuje njene aktivnosti. Ne umanjujući značaj drugih centralnih banaka i bankarskih sistema, način funkcionisanja centralne banke nastojao se objasniti na primjeru američkog Sistema federalnih rezervi, jer navedeni sistem ima određene sličnosti (!?) sa sistemom u Bosni i Hercegovini.

Ostatak možete pročitati na gore navedenom linku.

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X