Siniša Božičković

 • Home
 • Siniša Božičković

Dobra usluga je dobro poslovanje!

 Steći zvanje doktora nauka, velika je stepenica, kako u akademskoj tako i u profesionalnoj karijeri.

Siniša Božičković

doktor ekonomskih nauka
 • office@vs-consulting.biz
 • +387 65 349 349
 • Svetog Save bb. Doboj
 • Srednjoškolsko obrazovanje: Ekonomska škola Doboj- opšti smijer; 1998 godina.
 • Dodiplomski studij: Institucija -Ekonomski fakultet, Banja Luka; Stečena titula – diplomirani ekonomista; Smjer – menadžment i preduzetništvo; godina 2007.
 • Postdiplomski studij: Institucija – Ekonomski fakultet, Brčko; Smjer – menadžment i preduzetništvo; Stečena titula – magistar ekonomskih nauka; godina 2014.
 • Doktorski studij: Institucija – Ekonomski fakultet, Brčko; Smjer – menadžment; Stečena titula – doktor ekonomskih nauka; godina 2022

IZBORI U ZVANJA

 • Viši asistent: uža naučna oblast – Menadžment; Godina izbora – 2016; Institucija –Saobraćajni fakultet Doboj.
 • Viši asistent – reizbor: uža naučna oblast – Menadžment; Godina izbora – 2020; Institucija –Saobraćajni fakultet Doboj. Na mjestu višeg asistenta realizovao je nastavu na slijedećim predmetima: Ekonomika u saobraćaju, Menadžment u saobraćaju, Menadžment u poštanskom saobraćaju, Ekonomika u poštanskom saobraćaju, Internet marketing, Elektronsko poslovanje, Finansijsko poslovanje u poštanskom saobraćaju, Špedicija, Špedicija i agencijsko poslovanje i Finansije i računovodstvo za menadžere.
 • Docent : uža naučna oblast – Menadžment; Godina izbora – 2023; Institucija –Saobraćajni fakultet Doboj.

STRUČNA BIOGRAFIJA

Radni odnos započeo je 2001 godine u preduzeću „PETRA“ d.o.o. Doboj, preduzeće za uvoz-izvoz, proizvodnju i trgovinu, na mjestu zamjenika direktora. Dvije godine kasnije imenovan je na mjestu direktora.

U Raiffeisen BANK d.d. Sarajevo, filijala Tešanj, počinje raditi 2004. godine. Od 2004 do 2007 godine u filijali Tešanj obavljao je poslove:

 1. referenta za unutrašnji i međunarodni platni promet; 2004 godina,
 2. brokerski radnik – trgovanje hartijama od vrijednosti na Sarajevskoj berzi; 2004 godina,
 3. rukovodilac poslovnog odnosa sa stanovništvom (fizička lica); 2005 godina i
 4. account menadžer za mala preduzeća (SME segment); 2006 godina.

U maju mjesecu 2007 godine prelazi u drugi organizacioni dio Raiffeisen BANK d.d. – Poslovni centar Doboj (corporate), gdje je radio sve do juna 2014 godine. U tom organizacionom dijelu banke radio je na slijedećim poslovima:

 1. asistent/podrška rukovodiocima (account menadžerima) za mala i srednja preduzeća (preduzeća od 2 do 5 milona KM ukupnog godišnjeg prihoda i preduzeća od 5 do 30 miliona ukupnog godišnjeg prihoda; corporate preduzeća) u oblasti izvještavanja i analize finansijskih pokazatelja; 2007 godina,
 2. rukovodilac (account menadžer) za srednja preduzeća na području regije Doboj; 2008 godina.

Od juna 2014. godine pa do oktobra 2016 godine radi u SBER bank a.d. Banja Luka na funkciji Savjetnika za poslovne odnose sa velikim  korporativnim klijentima (od 2 do 100 miliona ukupnog godišnjeg prihoda), za područje Dobojsko-posavske regije.

Za svoj rad u bankama je više puta nagrađivan za postignute rezultate u oblasti prodaje kredita, platnih kartica i količine obavljenog platnog prometa preko računa banke klijenata. Takođe je nosilac više licenci u oblasti bankarstva (npr. analiza finansijskih pokazatelja preduzeća, upravljanje sa teškim klijentima i drugo).

Na saobraćajnom fakultetu počinje raditi u oktobru 2016 godine, gdje je i danas zaposlen na poziciji višeg asistenta.

NEFORMALNO OBRAZOVANJE

 1. Muzička škola-harmonika; tri godine kod prof. Cica Katić, Doboj.
 2. Napredne tehnike Excel, omladinska organizacija „ZDRAVO DA STE“, Banja Luka.
 3. Digitalni marketing, predavač Faris Biogradić, Sarajevo.

UČEŠĆE U IZRADI PROJEKATA

 1. Koordinator projekta za budžet i finansije u izradi i implementaciji projekta „6. sajmu nacionalnih manjina regije Doboj“. Projekat organizovan pri Ministarstvu za ljudska i prava i izbjeglice BiH i opštine Doboj dana 22, 23 i 24 aprila 2018 godine. Broj protokola: 12/18.
 2. Koordinacija u projektu „Dani kulturne raznolikosti“ sa prof.dr. Somali Gupta iz Indije dana 24.05.2018 godine. Broj protokola: 14/18.
 3. Koordinator projekta za finansiranje i pomoći realizacije projekta „Bogatstvo različitosti“ pri Ministarstvu prosvjete i kulture RS za gradove Brod, Derventa, Modriča i Doboj, dana 26.10.2018 godine. Broj protokola: 35/18.
 4. Član tima za izradu elaborata o procjeni vrijednosti imovine i kapitala MHE Jeleč (2020). https://vs-consulting.biz/
 5. -Član tima za izradu elaborata o procjeni vrijednosti imovine i kapitala Dom Zdravlja Teslić (2020). https://vs-consulting.biz/
 6. Član tima za izradu elaborata o procjeni vrijednosti imovine i kapitala JP DIRG Doboj (2021). https://vs-consulting.biz/
 7. Član tima za izradu elaborata o procjeni vrijednosti imovine i kapitala JP Preslica (2021). https://vs-consulting.biz/
 8. Član tima za izradu elaborata o procjeni vrijednosti imovine i kapitala Dom Zdravlja Doboj (2021). https://vs-consulting.biz/
 9. Član tima za izradu elaborata o procjeni vrijednosti imovine i kapitala Opština Stanari (2021). https://vs-consulting.biz/
 10. Član tima za izradu elaborata o procjeni vrijednosti imovine i kapitala Dom Zdravlja Stanari (2021). https://vs-consulting.biz/
 11. Član projektnog tima Erasmus 2022. godine.

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X