Dragan Janjić

Dobra usluga je dobro poslovanje!

Vještačenje u oblasti materijalnih, računovodstvenih i finansijskih poslova ima poseban značaj, jer većina parničnih, građanskih i privrednih sporova zahtijeva ovakvu vrstu stručnosti.

Dragan Janjić

Vještak ekonomske struke
 • office@vs-consulting.biz
 • +387 65 349 349
 • Svetog Save bb. Doboj

Mr Dragan Janjić je rođen u Banjoj Luci 1989. godine. Diplomirao je 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na odsjeku za finansije, bankarstvo i osiguranje, i usmjerenju računovodstvo i revizija, gdje je stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Zvanje magistra ekonomije je stekao 2015. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na studijskom programu finansije, bankarstvo i osiguranje i usmjrenju – računovodstvo i revizija, gjde je odbranio završni rad na temu: „Mogućnost primjene modela vrednovanja kapitalne imovine prilikom određivanja cijene vlastitog kapitala preduzeća“. Trenutno je doktorand na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na studijskom programu Ekonomija, modul poslovne finansije, bankarstvo i osiguranje. Pored formalnog obrazovanja, Mr Dragan Janjić je i sudski vještak ekonomske struke. Učestvovao je kao saradnik i konsultant na nekoliko projekata iz oblasti finansija, računovdstva i revizije. Zajedno sa kolegom Doc. dr Milošem Grujićem je autor knjige Standardi, specifičnosti i anomalije na tržištima kapitala u zemljama u razvoju. U toku svog istraživačkog i naučnog rada objavio je nekoliko stručnih i naučnih radova iz oblasti poslovnih finansija. Aktivno je učestvovao na brojim domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijumima iz obrasti finansija, računovdstva i revizije. Oženjen je i trenutno živi i radi u Banjoj Luci.

Objavljeni radovi u referentnim naučnim časopisima:

 1. Janjić, D., Primjena CAPM modela prilikom određivanja cijene akcijskog kapitala u Republici Srpskoj, Acta Economica 19, Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2013.
 2. Janjić,   D., Mogućnost primjene portfolio teorije na tržištima kapitala Srednje i Jugoistočne Evrope, Financing 03/13, Banja Luka, 2013.
 3. Janjić, D., Banjalučka berza: kritički osvrt na tržište kapitala Republike Srpske, Finrar 10/13, Banja Luka, 2013.
 4. Janjić, D., Procjenjivanje tržišne vrijednosti opcija primjenom binomnog modela, Financing 01/14, Banja Luka, 2014.
 5. Janjić, D., Praktični okvir Blek-Šolsovog modela vrednovanja evropske kol opcije: ekonomska i matematička interpretacija, Acta Economica 21, Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2014.
 6. Janjić, D., Fundamenalna analiza u funkciji vrednovanja akcija preduzeća u Republici Srpskoj, Finrar 5/15, Banja Luka, 2015.
 7. Janjić, D., Primjena modela vrednovanja kapitalne aktive u funkciji određivanja očekivanih prinosa preduzeća na tržištu kapitala Republike Srpske, Acta Economica 24, Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2016.
 8. Radivojac, G. i Janjić D., Adekvatnost funkcionisanja berzanskog sistema trgovanja na nerazvijenim finansijskim tržištima, Zbornik radova 11. Međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanja SRRRS, Teslić, 2016,
 9. Radivojac, G. i Janjić D., Uticaj fundamentalnih pokazatelja poslovanja na kretanje cijena akcija preduzeća na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti, Zbornik radova 11. Kongresa SRRCG, Bečići, 2016,
 10. Janjić D., Vrednovanje konvertibilnih obveznica, Zbornik radova 12. Međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanja SRRRS, Teslić, 2017,
 11. Radivojac, G. i Janjić D., Finansijska perspektiva Elektroprivrede Republike Srpkse, Zbornik radova 21. Međunarodnog kongresa računovodstvene i revizorske profesije republike Srpske, Teslić, 2017,
 12. Radivojac, G. i Janjić D., Model vrednovanja kapitalne aktive u funkciji određivanja očekivanih prinosa na tržištu kapitala Crne Gore, Zbornik radova 12. Kongresa SRRCG, Bečići, 2017,
 13. Janjić D., Primjena modela diskontovanja dividendi prilikom određivanja cijena akcija na tržištu kapitala, Zbornik radova 22. Međunarodnog kongresa računovodstvene i revizorske profesije republike Srpske, Teslić, 2018,
 14. Radivojac, G. i Janjić D., Komparativna analiza prinosa prilikom ulaganja u obveznice na tržištu kapitala Crne Gore i Republike Srpske, Zbornik radova 13. Kongresa SRRCG, Bečići, 2018,
 15. Radivojac, G. i Janjić D., Dometi optimizacije strukture kapitala u cilju poboljšanja finansijskog položaja preduzeća, Zbornik radova 14. Međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanja SRRRS, Teslić, 2019,
 16. Radivojac, G, Janjić D., Restrukturiranje preduzeća u obliku spajanja i preuzimanja sa ciljem maksimiziranja njihove vrijednosti, Zbornik radova 23. Međunarodnog kongresa računovodstvene i revizorske profesije republike Srpske, Teslić, 2019,
 17. Radivojac, G, Grujić, M. i Janjić D., Mogućnost diverzifikacije rizika na regionalnim berzama, Zbornik radova 14. Kongresa SRRCG, Bečići, 2019,
 18. Janjić, D, Stanimirović, V. i Gajić, M., Aspekti finansijske reorganizacije i restrukturiranja posmatrani kroz prizmu stečajnog prava, Finrar 11/19, Banja Luka, 2019.
 19. Janjić, D, Stanimirović, V. i Gajić, M., Ciljevi i perspective bilansiranja namaterijalne imovine, Financing 04/19, Banja Luka, 2019.
 20. Janjić, D i Stanimirović V., Uticaj procjene fer vrijednosti nekratina postrojenja i opreme na finansijski položaj preduzeća u skladu sa MRS 16, Journal of Contemporary Economics, broj 2, Banja Luka, 2019.
 21. Janjić, D, Stanimirović, V. i Gajić, M., Analiza prinosa prilikom ulaganje u obveznice na tržištu kapitala Republike Srske, Financing 02/20, Banja Luka, 2019
 22. Janjić, D i Stanimirović V., Analiza sitemskog rizika Elektroprivrede Republike Srpske, Journal of Contemporary Economics, broj 3, Banja Luka, 2020,
 23. Janjić, Optimizacija strukture kapitala u funkciji poboljšanja finansijskog položaja na primjeru preduzeća Elektrokrajine a.d. Banja Luka Journal of Contemporary Economics, broj 4, Banja Luka, 2020,
 24. Janjić D, Radivojac G, Grujić, M. i Jokić, M, Uticaj efekata pandemije virusa korona na insolventnost preduzeća u Republici Srpskoj, Zbornik radova 15. Međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanja SRRRS, Teslić, 2021.

Prisustvovanje i izlaganje na naučnim i stručnim skupovima:

 1. Strategije i politike u funkciji oporavka Republike Srpske, Ekonomski fakultet Banja Luka, jul 2013,
 2. Rizici ekonomskog rasta u novonastalim uslovima i uloga države, Ekonomski fakultet Banja Luka, jul 2014,
 3. Male ekonomije i nove paradigme ekonomskog rasta, Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Finrar, Banja Vrućica, 2015.
 4. Ekonomija znanja u svjetlu migrantske krize – šanse i/ili rizici, Ekonomski fakultet Banja Luka, februar 2016.
 5. Male ekonomije u uslovima pojačanih globalnih izazova, Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Finrar, Banja Vrućica, 2016.
 6. Perspektive računovodstva i revizije prd ulazak u EU, Institut sertifikovanih računovođa i Ekonomski fakultet u Podgorici, Bečići, 2016.
 7. Barijere ekonomskog oporavka, Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Finrar, Banja Vrućica, 2017,
 8. Uloga računovodstvene i revizorske profesije u kreiranju finansijskog položaja poslovnih entieta, Savez računovođa i revizora Republike Srpske, Banja Vrućica, 2017,
 9. Računovodstvo i revizija kao faktor unaprijeđenja uspješnosti poslovanja, Institut sertifikovanih računovođa i Ekonomski fakultet u Podgorici, Bečići, 2017.
 10. Digitalna ekonomija-početak budućeg ekonomskog rasta, Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Finrar, Banja Vrućica, 2018,
 11. Četvrta tehnološka revolucija-izazov ili prijetnja za računovodstvenu i revizorsku profesiju, Savez računovođa i revizora Republike Srpske, Banja Vrućica, 2018.
 12. Računovodstvena i revizroska profesija budućnosti: Povjerenje-integritet i transparentost, Institut sertifikovanih računovođa i Ekonomski fakultet u Podgorici, Bečići, 2018.

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X