Analiza u vezi unapređenja načina obračuna i naplate članarina Saveza opština i gradova Republike Srpske

  • Home
  • Novosti
  • Analiza u vezi unapređenja načina obračuna i naplate članarina Saveza opština i gradova Republike Srpske

Na zahtjev Saveza opština i gradova Republike Srpske (u daljem tekstu: SOGRS) izradili smo Analizu u vezi napređenja načina obračuna i naplate članarina.

Cilj našeg angažovanja je da se na osnovu objektivno utvrđenog stanja i svih bitnih faktora analizira postojeći sistem obračuna i naplate članarina, kako bi se utvrdile sve anomalije postojećeg sistema, zatim izvrši poređenje sa rješenjima koji postoje u okruženju, a potom predlože novi modeli obračuna i naplate članarina.

Analiza vezano za nove modele obračuna i naplate članarina za SOGRS je urađena u okviru projekta “Jačanje saveza opština i gradova u BiH”, koji je zasnovan na partnerstvu između Švedskog udruženja lokalnih vlasti i regiona (SALAR), kao i SOGRS i Saveza općina i gradova Federacije BiH. Na osnovu rezultata koji su prikazani u Analizi, SOGRS može pristupiti izmjeni načina na koji se obračunava i naplaćuje članarina.

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X