Procjena vrijednosti imovine i kapitala MHE Jeleč

  • Home
  • Novosti
  • Procjena vrijednosti imovine i kapitala MHE Jeleč
U skladu sа Ugovorom za pružanje usluge izrade Elaborata o procjeni vrijednosti imovine i kapitala u junu 2020. godine izvršili smo procjenu vrijednosti imovine i kapitala privrednog društva Petrol –hidroenergija d.o.o. Teslić (Mini hidroelektrana Jeleč na rijeci Govzi).
Procjenu su izvršili:
  1. Mr Vladimir Stanimirović,
  2. Mr Dragan Janjić iz Banja Luke, vještak ekonomske struke i doktorand na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Autor je preko 20 stručnih i naučno-istraživačkih radova iz oblasti finansija, uža naučna oblast upravljanje poslovnim finansijama. Takođe, Mr Dragan Janjić je učestvovao kao predavač na domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijumima iz oblasti finansija.
  3. Ljubislavka Vukojević iz Teslića (vještak građevinske struke, ovlašćeni procjenjivač, dugogodišnji stručnjak i specijalista iz oblasti procjene i vještačenja građevinske struke) i
  4. Prof. dr Ranko Božičković iz Doboja (vještak mašinske struke, doktor tehničkih nauka, redovni profesor na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, autor naučno istraživačkih radova nacionalnog i međunarodnog značaja).
Procjena imovine i kapitala izvršena je u skladu sa Međunarodnim standardima vrednovanja, formulisanim i objavljenim od strane Komiteta za međunarodne standarde vrednovanja (IVSC – International Valuation Standard Council). Prilikom obavljanja svojih zadataka procjenjivači su postupali u skladu sa etičkim i profesionalnim zahtjevima Kodeksa ponašanja Komiteta za međunarodne standarde vrednovanja.

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X