Izrada inovirane studije ekonomske opravdanosti za izgradnju vjetroelektrane Hrgud instalisane snage 60MW

  • Home
  • Novosti
  • Izrada inovirane studije ekonomske opravdanosti za izgradnju vjetroelektrane Hrgud instalisane snage 60MW

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“, Matično preduzeće a.d. Trebinje – MH „ERS“ Matično preduzeće je angažovalo privredno društvo VS Consulting d.o.o. Doboj za uslugu izrade inovirane studije ekonomske opravdanosti za izgradnju vjetroelektrane Hrgud instalisane snage 60.000 kW (60MW).

Svrha predmetne studije je da prikaže da li postoji ekonomska opravdanost investiranja u projekat izgradnju vjetroelektrane Hrgud instalisane snage 60.000,00 kW (60,00 MW).

Cilj investiranja jeste da se kroz izgradnju vjetroelektrane Hrgud instalisane snage 60.000,00 kW (60,00 MW) poveća ukupna instalisana snaga proizvodnih objekata u MH “ERS” – MP a.d. Trebinje, kao i da se poveća ukupna količina proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije u Republici Srpskoj.

Za potrebe studije obrađene su sljedeće teme: prostorna lokacija objekta, značaj u sistemu i mreži, funkcije objekta, planirani vijek objekta, analiza i ocjena razvojnih mogućnosti investitora, analiza prodajnog i nabavnog tržišta, prikaz idejnih projekata, prostorni i lokacijski aspekti, analiza životne sredine i zaštite na radu, analiza organizacionih i kadrovskih aspekata, analiza izvodljivosti i dinamika realizacije projekta, ekonomsko-finansijska analiza i društvena ocjena, te se na osnovu gore navedenih analiza zaključilo da je investiranje  u projekat “Izgradnja vjetroelektrane Hrgud instalisane snage 60.000 kW (60MW)” ekonomski opravdano.

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X