Izrada Studije o transfernim cijenama

Ponuda za uslugu izrade Studije o transfernim cijenama za vaše preduzeće. Ponudu za izradu Studije dostavljamo u ime i za račun privrednog društva VS Consulting d.o.o. Doboj. Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti. Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine (opširnije na www.vs-consulting.biz). Tim stručnih lica VS Consulting d.o.o. Doboj posjeduju sljedeća licence i rješenja:

 

      sudskog vještaka ekonomske struke,

      ovlašćenog procjenitelja,

      ovlašćenog revizora,

      ovlašćenog internog revizora,

      sertifikovanog računovođe,

      stečajnog upravnika,

      sertifikovanog forendzičkog računovođe i dr.

 

Pored toga tim stručnih lica VS Consulting d.o.o. Doboj su doktorandi na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Takođe, tim stručnih lica VS Consulting d.o.o. Doboj kontinuirano učestvuje u naučno-istraživačkom radu, što potvrđuje činjenica da su autori preko 30 stručnih i naučno-istraživačkih radova iz oblasti finansija, računovodstva i revizije, uža naučna oblast upravljanje poslovnim finansijama. Pored toga, tim stručnih lica VS Consulting d.o.o. Doboj učestvuju kao predavači na domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijumima iz oblasti poslovnih finansija (opširnije na www.vs-consulting.biz).

 

Ponuda za uslugu izrade Studije o transfernim cijenama  za 2022. godinu obuhvata:

 

1. Analiza poslovanja (Due diligence analiza). Prije izrade Studije o transfernim cijenama, potrebno je izvršiti kvantitativnu analizu poslovanja. Analiza poslovanja obuhvata kompleksnu analizu imovinskog, prinosnog i finansijskog položaja (period pet godina). 

 

Analiza prinosnog položaja će obuhvatati:

      Analizu ostvarivanja rezultata redovne aktivnosti,

      Analizu donje tačke rentabilnosti,

      Analiza stope elastničnosti rezultata redovne aktivnosti,

      Analizu poslovnog rizika,

      Analizu finansijskog rizika,

      Analizu ukupnog rizika,

      Analizu sistemskog rizika,

      Analizu finansijske moći,

      Analizu racia pokrivenosti troškova kamata,

      Analizu racia pokrivenosti fiksnih zaduženja,

      Analizu stope rentabilnosti ukupnog kapitala,

      Analizu stope rentabilnosti investiranog kapitala,

      Analizu stope rentabilnosti sopstevnog kapitala,

      Analizu stope rentabilnosti osnovnog kapitala,

      Analizu finansijkog rezultata iz finansiranja.

 

Analiza imovinskog položaja će obuhvatati:

      Analizu strukture operativne imovine,

      Analizu efikasnosti operativne imovine,

      Analizu strukture stalne imovine,

      Analizu efikasnosti stalne imovine,

      Analizu amortizovanosti stalne imovine,

      Analizu strukture obrtne imovine,

      Analizu efikasnosti obrtne imovine,

      Analizu strukture zaliha i analizu efikasnosti zaliha,

      Analizu strukture potraživanja od kupaca,

      Analizu efikasnosti potraživanja od kupaca,

      Analizu plaćanja obaveza prema dobavljačima.

 

Analiza finansijskog položaja će obuhvatati:

      Analizu strukture pasive sa ostvrtom na strukturu kapitala,

      Analizu likvidnosti,

      Analizu finansijske stabilnosti,

      Analizu neto obrtnog fonda,

      Analizu zaduženosti,

      Analizu solvenosti,

      Analiza Z-modela za ocjenjivanje kreditnog boniteta.

 

Cilj analize poslovanja je da se na osnovu dobijenih podataka stvori kvalitetna analitička osnova za izradu Studije o transfernim cijenama.

 

2. Makroekonomski okvir. U okviru makroekonomske analize, posmatraće se kretanje pojedinih makroekonomskih agregata i izvršiti analiza uticaja makroekonomskih agregata na vaše preduzeće.

 

3. Ekonometrijska analiza. Za svako preduzeće u Republici Srpskoj je od najvećeg značaja rezultat redovne aktivnosti, jer iskazuje uspjeh u obavljanju poslova u okviru djelatnosti kojom se preduzeće u Republici Srpskoj bavi. Rezultat redovne aktivnosti je značajan, jer se ponavlja iz godine u godinu i od njega zavisi dalji rast, razvoj i napredak preduzeća. Rezultat redovne aktivnosti je finansijska i računovodstvena kategorija koja obuhvata poslovne prihode, poslovne rashode, finansijske prihode i finansijske rashode. Posmatrano sa aspekta ekonomske analize, prilikom stvaranja rezultata redovne aktivnosti, najvažnija prihodovna kategorija u bilasu uspjeha predstavljaju poslovni prihodi od prodaje. U tom smilsu sa mikroekonomskog aspekta se postavlja pitanje: koliko će posljedice izazvane globalnom pandemija virusa korona ugorziti prihode od pradaje preduzeća u Republici Srpskoj. Da bi dali valjan i tačan odgovor na to pitanje potrebno je izvršiti ekonometrijsku analizu preduzeća. U tom kontekstu, primjenom adekvatnih metoda, kroz ekonoemtrijsku analizu, formiraćemo adekvatan ekonometrijski model za vaše preduzeće.

 

4. Studija o transfernim cijenama. U skladu sa članom 2. Pravilnika o transfernim cijenama i metodama za njihovo utvrđivanje, poreski obveznik koji ima transakcije sa povezanim licima dužan je da odredi svoju poresku osnovicu, na način koji je u skladu sa principom „van dohvata ruke“. U skladu sa članom 4. Pravilnika o transfernim cijenama i metodama za njihovo utvrđivanje, lica se smatraju povezanim, ako jedno lice učestvuje neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu drugog lica ili kada isto lice ili ista lica učestvuju neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu oba lica. Lice učestvuje neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu drugog lica kada to lice posjednuje neposredno ili posredno 25% akcija ili udijela u drugom pravnom licu ili kada to lice ima ima faktičku moć kontrole nad poslovnim odlukama tog drugog lica. Osnov povezanosti, u skladu sa Članom 4. Stav 3. Pravilnika o transfernim cijenama i metodama za njihovo utvrđivanje, je da lice ima faktičku moć kontrole nad poslovnim odlukama kada:

1.      ima ili kontroliše 25% ili više glasačkih prava u drugom pravnom licu,

2.      ima kontrolu nad sastavljanjem odbora direktora drugog pravnog lica,

3.      ima pravo na učešće u dobitku drugog pravnog lica od 25% ili više

4.      je član porodice ili povezano lice sa članom porodice 5. na drugi način ima faktičku kontrolu nad poslovnim odlukama drugog lica.


Metode koje se koriste kod utvrđivanja cijene transakcije po principu „van dohvata ruke“ propisane su članom 33. Zakona o porezu na dobit, dok je njihov izbor i način primjene detaljnije uređen Pravilnikom o transfernim cijenama i metodama za njihovo utvrđivanje. Za utvrđivanje usklađenosti transakcija između povezanih lica „van dohvata ruke“, u skladu sa  Pravilnikom o transfernim cijenama i metodama za njihovo upoređivanje, koristi se jedna od sljedećih metoda:

1.     Metoda uporedive cijene na tržištu poredi cijenu proizvoda ili usluge u transakcijama između povezanih lica sa cijenom proizvoda ili usluge u transakcijama između nepovezanih lica, pri čemu se transakcije obavljaju pod uporedivim okolnostima.

2.     Metoda preprodajne cijene polazi od cijene po kojoj se proizvod prodaje nepovezanom licu, koja se umanjuje za uporedivu bruto maržu kako bi se utvrdila cijena po principu „van dohvata ruke“ za isti proizvod koji je nabavljen od povezanog lica.

3.     Metoda cijene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu koja polazi od troškova koji nastaju u vezi sa transakcijom (prodaja dobara ili pružanja usluga) na koje se dodaje bruto marža u zavisnosti od funkcija koje se vrše, rizika koji se snose i imovine koja se koristi.

4.     Metoda transakcione neto marže podrazumijeva poređenje neto profitnih marži koje obveznik ostvaruje u transakcijama sa povezanim licima sa neto profitnim maržama koje su ostvarene u sličnim transakcijama sa nepovezanim licima, odnosno između nepovezanih lica.

5.     Metoda podjele dobiti koristi se ako je otežana posebna analiza transakcija između povezani lica, odnosno kada su aktivnosti povezanih lica objedinjene, kao i u slučajevima postojanja vrijedne ili jedinstvene intelektualne svojine, kada je onemogućeno pronalaženje uporedivih podataka koji bi omogućili da svako zasebno analizira usklađenost svojih transfernih cijena sa cijenama utvrđenim van dohvata ruke.

 

U skladu sa članom 12. stav 2. Pravilnika o transfernim cijenama, Studija će sadržavati:

1.      opšti prikaz poslovanja i djelatnosti Poreskog obveznika, kao i opis povezanosti s licem odnosno grupacijom kojoj pripada (u skladu sa članom 12, stav 2 tačka 1 i 2 Pravilnika o transfernim cijenama);

2.      opis kontrolisanih transakcija uključujući analizu uporedivosti transakcija, kao i analizu faktora koji su ekonomski relevantni za nastale transakcije sa detaljima politike transfernih cijena (u skladu sa članom 12, stav 2 tačka 3 Pravilnika o transfernim cijenama);

3.      izbor metoda za provjeru usklađenosti transfernih cijena sa cijenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke” i analizu uporedivosti transfernih cijena sa objašnjenjima ekonomskih analiza i projekcija uključujući detalje o prethodnim sporazumima o cijenama (u skladu sa članom 12 stav 2 tačka 5, 6, 7 i 8 Pravilnika o transfernim cijenama);

4.      zaključak (u skladu sa članom 12 stav 2 tačka 9 Pravilnika o transfernim cijenama);

5.      priloge (neophodne podatke koji su korišćeni za analizu transfernih cijena u skladu sa Pravilnikom o transfernim cijenama.

 

Član 34. stav 1 Zakona o porezu na dobit, propisuje da Poreski obveznik koji ima transakcije sa povezanim licima obavezan je da u vrijeme podnošenja poreske prijave poreza na dobit posjeduje dokumentaciju o transfernim cijenama, koja sadrži dovoljno podataka i analize na osnovu kojih se može potvrditi da su uslovi transakcija sa povezanim licima u skladu sa principom „van dohvata ruke“. U skladu sa Članom 58. Zakona o porezu na dobit, novčanom kaznom od 20.000 KM do 50.000 KM će se kazniti pravno lice ako ne posjeduje dokumtaciju o transfernim cijenama, koja sadrži dovoljno podataka i analiza na osnovu kojih se može potvrditi da su uslovi transakcija u skladu sa principom „van dohvata ruke“.

 

Cijena izrade jednog elaborata je u rasponu od 2.000-6.000 KM, u zavisnosti od obima, prirode i vrste transakcija povezanih pravnih lica.

 

Rok izrade Studije je 10 dana od dana potpisivanja Ugovora i dostavljanja dokuemtacije.

 

Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge, kontaktirajte nas na telefon +387(0)65 946 081.

 

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X