Pratite nas:

Usluge uspostavljanja sistema internih finansijskih kontrola

U skladu sa Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske, Zakonom o javnim preduzećima (javni sektor) i/ili Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (privatni i javni sektor) klijentima nudimo savjetodavnu aktivnost uspostavljanja potpunog sistema internih finansijskih kontrola. Predmet usluge je savjetodavna aktivnost koja se odnosi na  uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u organizacijama privatnog (d.o.o. i a.d) i javnog sektora, u skladu sa važećom zakonskom i podzakonskom regulativom.

Primjena politike interne finansijske kontrole (engleski termin: PIFC – Public Internal Financial Control), definisana je u članu 90. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (u daljem tekstu: SSP). Naime, partnerstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine odnosi se dijelom i na pravnu tekovinu EU u oblasti interne finansijske kontrole. Evropska komisija i Generalna direkcija za budžet Evropske komisije, definisali su politiku za uspostavljanje i razvoj interne finansijske kontrole u javnom sektoru zemalja koje se nalaze u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Drugo, ustavni osnov za donošenje Zakona na nivou Republike Srpske, a kojim se subjekti javnog sektora obavezuju na uspostavljanje sistema internih finansijskih kontrola, sadržan je u Amandmanu XXXII, član 68. t. 6, 9. i 18. Ustava Republike Srpske, prema kojima Republika Srpska, između ostalog, uređuje i obezbjeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine, kontrolu zakonitosti raspolaganja sredstvima i druge odnose od interesa za Republiku Srpsku.

 

Uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole

Finansijsko upravljanje i kontrolu potrebno je uvesti radi unapređenja finansijskog upravljanja i odlučivanja u realizaciji postavljenih ciljeva subjekta, a naročito:

 1. obavljanja poslovanja u skladu sa zakonima, podzakonskim i internim aktima subjekta,
 2. obezbjeđenja pouzdanog, potpunog i blagovremenog finansijskog i poslovnog izvještavanja,
 3. pravilnog, ekonomičnog, efikasnog i efektivnog korišćenja sredstava i
 4. zaštite imovine, obaveza i drugih resursa od gubitaka koji mogu nastati neodgovarajućim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korišćenjem,
 5. zaštite imovine, obaveza i drugih resursa od nepravilnosti i prevare.

 

Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvataju sve finansijske i nefinansijske procese i aktivnosti u poslovanju subjekta, a realizuju se u svim organizacionim jedinicama i na svim nivoima subjekta i obuhvataju sva sredstva subjekta, uključujući i sredstva dobijena iz drugih izvora.

U skladu sa navedenim, finansijsko upravljanje i kontrola obuhvataju sljedeće međusobno povezane elemente, koji su definisani u skladu s međunarodnim standardima interne kontrole:

 1. kontrolno okruženje,
 2. upravljanje rizicima,
 3. kontrolne aktivnosti,
 4. informacije i komunikacije i
 5. praćenje i procjenu sistema.

 

Finansijsko upravljanje i kontrola su zasnovani na upravljačkoj odgovornosti rukovodilaca svih nivoa, pri čemu je rukovodilac subjekta odgovoran za uspostavljanje i ispravno funkcionisanje finansijskog upravljanja i kontrole u organizaciji kojom rukovodi. S druge strane, finansijsko upravljanje i kontrola pomažu rukovodiocima u obavljanju zadataka, odnosno pružaju podršku organizaciji da ostvari svoje ciljeve poslujući na ispravan, ekonomičan, efikasan i efektivan način, a što treba da bude cilj svakog rukovodioca subjekta.

Interna revizija

Zakonska i profesionalna regulativa jasno definišu da interna revizija doprinosi ostvarivanju ciljeva subjekta uz primjenu sistematičnog i disciplinovanog pristupa u ocjenjivanju poslovanja subjekta:

 1. planiranjem poslova revizije, identifikovanjem i procjenom prirode i nivoa rizika u vezi sa svakom aktivnošću kod subjekta;
 2. procjenom adekvatnosti i efikasnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na:
 • identifikovanje, procjenu i upravljanje rizikom od rukovodioca subjekta,
 • usaglašenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, uputstvima za rad, internim aktima i ugovorima,
 • tačnost, pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih poslovnih informacija,
 • efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja,
 • zaštitu sredstava i informacija,
 • izvršavanje zadataka i postizanje ciljeva,
 1. davanjem preporuka subjektu za poboljšavanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

 

Interna revizija može imati savjetodavnu ulogu za posebne neplanirane zadatke inicirane isključivo od rukovodioca subjekta, čiji je cilj poboljšanje procesa upravljanja, upravljanja rizikom i kontrola, pri čemu interni revizori nisu odgovorni za sprovođenje datih preporuka.

 

Metodologija i način rada

U skladu sa navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, prilikom uspostavljanja potpunog sistema internih finansijskih kontrola koristimo metodologiju koja obuhvata sljedeće postupke u vašoj organizaciji:

 • potpuna analiza funkcionisanja i poslovanja,
 • pregled unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta,
 • pregled politika, procedura i praksi,
 • diskusija sa ključnim stejkholderima,
 • pregled kompletne dokumentacije u vezi sa (eventualno) postojećim internim kontrolama,
 • pregled strateških i godišnjih planova za posljednje tri godine,
 • pregled godišnjih i polugodišnjih izvještaja o poslovanju za posljednje tri godine,
 • analiza finansijskog, imovinskog i prinosnog položaja za posljednje tri godine,
 • drugi postupci u skladu sa nalazima savjetodavne aktivnosti.

 

Konačan rezultat savjetodavne aktivnosti je izvještaj u kojem se sumiraju rezultati savjetodavne aktivnosti. Sastavni dio izvještaja su zaključci i preporuke, a koji se posebno odnose na:

 1. normativno regulisanje i uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole,
 2. normativno regulisanje i uspostavljanje interne revizije,
 3. oblik i način uspostavljanja i organizovanja finansijskog upravljanja i kontrole,
 4. oblik i način uspostavljanja i organizovanja interne revizije,
 5. strateško planiranje sa prilozima (propratnim aktima),
 6. godišnje planiranje sa prilozima (propratnim aktima),
 7. godišnje i polugodišnje izvještaje finansijskog upravljanja i kontrole sa prilozima (propratnim aktima),
 8. godišnje i polugodišnje izvještaje interne revizije sa prilozima (propratnim aktima),
 9. izvještaje za pojedinačne angažmane interne revizije,
 10. ostale aktivnosti u skladu sa nalazima savjetodavne aktivnosti.

Kontaktirajte nas

Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem kontakt forme.