Stanko Milanović

 • Home
 • Stanko Milanović

Dobra usluga je dobro poslovanje!

Ekonomisti svoje poslove mogu obavljati u veoma različitim delatnostima, ali uglavnom istražuju na koje načine društvo koristi, uglavnom, limitirane resurse – sirovine, ljudski rad i kapital – kako bi proizvelo što više roba i usluga.

Stanko Milanović

Diplomirani ekonomista
 • office@vs-consulting.biz
 • +387 65 349 349
 • Svetog Save bb. Doboj

2008-2014.      Slobomir P Univerzitet: Ekonomski fakultet – osnovne studije, smjer: Računovodstvo i revizija, zvanje: Diplomirani ekonomista;

2004-2008.      Ekonomska škola Doboj, zvanje: Ekonomski tehničar;

1997-2004.      Osnovna škola „Sveti Sava“, Doboj.

Neformalno obrazovanje

 • 2016. Agencija za državnu upravu republike Srpske – Stručni ispit za rad u organima javne uprave;
 • 2020. Pravosudna komisija Brčko Distrikta – Vještak ekonomske struke.

Radno iskustvo

2017.- 2018.    Naziv i sjedište preduzeća: JU “Ekonomska škola“ Doboj – Vrsta djelatnosti: Obrazovanje – Pozicija: Profesor

 1. – 2022. Naziv angažovanja: Zamjenik predsjednika školskog odbora JU „Ekonomska škola“ Doboj Vrsta djelatnosti: Obrazovanje

Opis poslova: Zamjenik predsjednika Odbora za reviziju a.d. Željeznice Republike Srpske Doboj obavlja poslove u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i poslovnicima o radu.

2017. Naziv i sjedište preduzeća: “Elektroprenos BIH“ a.d. Banja Luka –  Vrsta djelatnosti: Prenos električne energije – Pozicija: Referent za obračun plate

Dodatni profesionalni angažmani

 • 2015.-   Naziv poslova: Pisanje projekata, koordinacija i izvještavanje Vrste poslova: Pisanje prijedloga projekata ili projektnih zahtjeva (project proposal, application) za odobravanje sredstava i prikupljanje sredstava (fundraising, grantseeking procedure) namjenjenih za šire društvene zajednice. Koordinacija tokom realizacije projekata. Realizacija i izvještavanje donatora sredstava.
 • 2016.-  Naziv angažovanja: Vještačenja u sudskim, upravnim i drugim postupcima  –Vrste angažovanja: Poslovi vještačenja u sudskim, upravnim i drugim sporovima, a na osnovu Rješenja Pravosudne komisije Brčko distrikta o imenovanju vještaka ekonomske struke broj  SuPK/V-73/20 od 19.11.2020.godine. Opis angažovanja: Usluge vještačenja ekonomsko-finansijske struke obuhvataju: vještačenja u dužničko-poverilačkim odnosima, vještačenja u radnim sporovima, obračun svih vrsta kamata i ostale usluge iz oblasti ekonomskog vještačenja.
 •  2017. – 2022. Naziv angažovanja : Delegat u Skupštini Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine – Vrsta djelatnosti: Krovna rukometna organizacija u BIH – Pozicija: Delegat u skupštini.

Dodatna znanja i vještine

 • Poznavanje MS Office-a i Microsoft Windows dodatnih alata;
 • Poznavanje računovodstvenih i finansijskih programa.
 • Poznavanje engleskog i njemačkog jezika.

Lične karakteristike

Odgovoran, organizovan i samoinicijativan.
Ambiciozan, komunikativan, uporan i prodoran.

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X