Pratite nas:

Izrade studije (elaborata) o transfernim cijenama

Pravilnikom o transfernim cijenama i metodama za njihovo utvrđivanje (Službeni glasnik Republike Srpske broj 47/16) uređuje se primjena pravila o transfernim cijenama iz člana 31, 32, 33 i 34 važećeg Zakona o porezu na dobit. Takođe, ovim Pravilnikom definišu se i metode za utvrđivanje transfernih cijena.

 

Ko su potencijalni korisnici naše usluge? Korisnici su poreski obveznici koji imaju transakcije s povezanim licima. Navedeni korisnici (obveznici) dužni su odrediti svoju poresku osnovicu u skladu sa principom van dohvata ruke. Poreska osnovica je u skladu sa navedenim principom ukoliko se transakcije ne razlikuju od uslova pod kojim bi se odvijale između nepovezanih lica u uporedivim transakcijama u uporedivim okolnostima. Ukoliko se uslovi kontrolisanih transakcija obveznika razlikuju od onih u uporedivoj nekontrolisanoj transakciji neophodno je izvršiti povećanje oporezivog prihoda ili smanjivanje priznatih rashoda.

 

Kontrolisane transakcije predstavljaju transferne cijene koje nastaju poslovanjem između povezanih lica. Kontrolisane transakcije podrazumijevaju:

 1. transakcije sa pokretnim i nepokretnim stvarima,
 2. transakcije u vezi sa uslugama,
 3. transakcije u vezi sa nematerijalnom imovinom,
 4. finansijske transakcije,
 5. kapitalne transakcije i ostale slične transakcije.

 

Prilikom izrade studije o transfernim cijenama prvi korak je utvrđivanje povezanih lica. Pod povezanim licem se smatra ono lice koje posredno ili neposredno učestvuje u kontroli, upravljanju i kapitalu drugog lica ili kad oba lica učestvuju posredno ili neposredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu oba lica. Posredno ili neposredno učestvovanje postoji ukoliko lice ima više od 25% udjela ili akcija u drugom pravnom licu ili kada to lice ima faktičku mogućnost da kontroliše poslovne odluke tog drugog lice.

 

Pravilnik propisuje sljedeće metode koje se mogu koristiti u izvještajima o transfernim cijenama, pa tako imamo metodu:

 • uporedive cijene na tržištu,
 • cijene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu,
 • preprodajne cijene,
 • transakcione neto marže,
 • podjele dobiti,
 • ali i neku drugu metodu kojom je najtačnije moguće utvrditi vrijednost transakcije „van dohvata ruke“.

 

Usklađenost kontrolisane transakcije sa principom van dohvata ruke se utvrđuje pomoću relevantne metode za provjeru transfernih cijena u skladu sa okolnostima razmatranog slučaja. Odabir odgovarajuće metode kojom se provjeravaju transferne cijene vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • mane i prednosti izabrane metode,
 • poređenje metode sa razmatranim slučajem, a posebno analiza funkcija koje preduzima svako lice u transakciji,
 • dostupnost informacija neophodnih za primjenu odgovarajuće metode za provjeru transfernih cijena,
 • stepen uporedivosti kontrolisane i nekontrolisane transakcije.

 

Konačno, svaki poreski obveznik koji ima kontrolisane transakcije je dužan da u vrijeme  podnošenja godišnje poreske prijave poreza na dobit ima dokumentaciju o transfernim cijenama. Dokumentacija bi trebalo da sadrži sljedeće informacije:

 • opšti prikaz poslovanja poreskog obveznika i organizacionu šemu,
 • opis povezanosti sa licem ili grupacijom čiji je poreski obveznik član,
 • opis kontrolisanih transakcija sa licem i transakcija unutar grupacije, uključujući analizu uporedivosti,
 • pregled rasporede dohotka, poreza i poslovnih aktivnosti,
 • objašnjene izbora najprimerenije metode kojom se provjeravaju transferne cijene,
 • analizu uporedivosti,
 • objašnjenje ekonomskih analiza i projekcija koje je obveznik koristio,
 • detalje o prethodnim sporazumima o cijenama,
 • zaključak o tome da li su uslovi kontrolisane transakcije u skladu sa principom van dohvata ruke,
 • ostale relevantne podatke.

 

Poreski obveznik je obavezan da dokumentaciju o transfernim cijenama dostavi Poreskoj upravi u roku od 30 dana od prijema zahtjeva Poreske uprave za dostavom.

Kontaktirajte nas